Biruința Domnului la cruce | Pastor Grigore Creța

Nu exista biruință fără luptă!
Dacă cineva mi-ar spune că a câștigat un mare premiu, ieșind biruitor pe primul loc, l-aș întreba ce fel de probă a avut, cât de greu a fost, ce satisfacție simte acum?

Mai întâi crucea.
Refrenul unui cântec creștin spune:
„Drumul Slavei trece și pe la cruce \
Credincioșii știu și-n genunchi să-l urce„
Înainte ca Domnul Isus Hristos să aducă marea biruință, a trebuit să treacă marile probe ale Calvarului și crucii.

Câteva atribute ale marii Sale examinări :
1. Vândut de aproapele Lui, de neamul Lui
2. Abandonat (de toți ucenicii), singur in « competiție »
3. Judecat de tribunalul roman (nevinovat, dar condamnat la cea mai crudă moarte)
4. Bătut de ostași, scuipat, pălmuit, biciuit
5. Umilit- îmbrăcat in haina de împărat
6. Purtând crucea, iertând, purtând blestemul, păcatul altora
7. Acceptând jertfa supremă – moartea

Biruința prin cruce
El a venit pentru a purta crucea și birui prin cruce – Evrei 10:5-7 “De aceea când intră în lume, El zice: ”Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci i-am zis: “Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” Prin aceasta El arata că a venit să lupte, să fie examinat și să biruiască după reguli precise, un plan bine întocmit din ceruri, El a biruit după voia lui Dumnezeu și nu după reguli, păreri sau voințe personale. 1Corinteni 9:24 “Nu știți că toți cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul!” Nimeni nu poate ajunge la o victorie într-o competiție sportivă, alergând pe traseul ales de el, după bunul plac, ci doar urmând traseul stabilit de juriul organizatoric al concursului.

Mântuire prin cruce
El a venit pentru noi in bunătatea Lui să moară pe cruce pentru a ne mântui – El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi in neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul. Fapte 4:12 “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți”. Orice persoana care vrea mântuirea, o poate obține doar prin Isus Hristos.

Vindecarea prin cruce
Fapte 4:10 “Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți.”

Biruința asupra morții
Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca in neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: « Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința moarte? Unde iți este boldul moarte?” “Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!” Cine dorește nemurirea – viața veșnică – o poate avea prin Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Biruința și curățire asupra lucrurilor cerești prin cruce
Evrei 9:23-25 “Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuși, ca marele preot care intra in fiecare an în Locul Preasfânt cu sânge care nu este al lui.” Atât omul cât și cerul avea nevoie de o biruință care nu a putut fi adusa de oricine, oriunde. Biruința este a Domnului întotdeauna – Iona 2:9 “Mântuirea vine de la Domnul.” Apocalipsa 7:10 “…și strigau cu glas tare și ziceau: “Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!” Hristos a biruit prin cruce! Mulțumim, Tată, pentru Hristos. El a biruit ascultând și împlinind Cuvântul Tatălui. Luând startul în ceruri, coborând în iesle și urcând calvarul, luptând și biruind pe cruce, apoi coborând in Locuința Morților, Se prezintă mai apoi înaintea Tatălui. Biruința Domnului la cruce a fost multiplă, aducând multe realizări binefăcătoare atât pentru omenire cât și pentru cer (Evrei 9:23-24).
Prin cruce, ne-a adus de asemenea pacea cu Dumnezeu- Efeseni 2:12 “Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu in lume”. Căci El este pacea noastră care a făcut din doi unul și a surpat zidul de mijloc care îi despărțea, în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin crucea prin care a distrus vrăjmășia. El este Domn al Păcii – Isaia 9:6 “Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.” Oricine are nevoie de adevărata pace și împăcare cu Dumnezeu, le poate obține doar prin El.

Îndreptățire, neprihănire prin cruce
Prin Hristos s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, neprihănirea care vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în El.
« Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar sunt socotiți neprihăniți, fără pată prin harul care este în Hristos Isus. El a fost rânduit mai dinainte, să fie, prin credință în sângele Său, o jertfa de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. » Romani 3:25
Toți cei care doresc să fie curați și drepți înaintea lui Dumnezeu, pot obține aceasta prin jertfa Domnului Isus Hristos.                                                                                                                                          

 Pastor Grigore Creța

38